Р. бр. Име и презиме стручни сарадник Врста стручне спреме Положен испит за лиценцу Године радног стажа Проценат ангажовања у школи
1. Данијела Мил. Алексић педагог VII да 12 50%
2. Јелена Милојевић педагог VII да 23 50%
3. Мариника Станојевић библиотекар VI да 31 36%
4. Ана Јовановић библиотекар VII да 17 5%
5. Марија Анђеловић библиотекар VII да 6 9%